ANBI

Stichting 20Hertz

Stichting 20Hertz is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status is aangetoond dat wij een goed doel zijn. Bovendien is voor donateurs een gift fiscaal aftrekbaar.

Statutaire naam: Stichting 20Hertz
KvK: 85663484
RSIN: 863699868
BTW: NL863699868B01

Contactpersoon: Floris Mentink
E-mail: floris@20hertz.nl
Postadres: Vissersmaas 1c 6211EV Maastricht (géén bezoekadres)
Oprichtingsdatum: 22-02-2022

Stichting 20Hertz zet zich in om de kloof tussen dove mensen, slechthorende mensen en horende mensen te verkleinen. Specifiek doen we dat door podiumkunst (dans in het bijzonder) toegankelijk te maken voor mensen met alle soorten auditief vermogen, zowel als danser en als toeschouwer.

Culturele codes

Cultural Gouvernance

Bestuurlijke verantwoordelijkheid: Stichting 20Hertz hanteert het bestuursmodel, waarbij een duidelijke rolverdeling tussen bestuursleden zorgt voor professionele en transparante verantwoordelijkheid. Maandelijkse vergaderingen worden gehouden om beslissingen in het belang van de stichting te nemen. De bestuursleden zijn allemaal (parttime) werkzaam binnen de professionele danssector, waardoor zij de juiste expertise hebben voor de rol die zij hebben. Het bestuur controleert de uitvoering van het beleid door Sharon en Floris. Het bestuur is onbezoldigd en heeft geen familiaire banden.

Transparantie en financiële verantwoording: De stichting streeft naar transparantie in financiële praktijken door het openbaar maken van relevante financiële informatie. Hoewel de jaarrekening op dit moment nog niet is opgesteld of gecontroleerd door een externe partij, is de stichting voornemens dit vanaf 2024 te laten doen door een accountant.

Samenwerking en belanghebbenden: Stichting 20Hertz werkt actief samen met belanghebbenden uit de dovengemeenschap en het culturele veld. Feedback van beide velden wordt geïmplementeerd in de werkwijzen van de stichting. Duurzame partnerschappen worden opgebouwd met culturele organisaties en organisaties gelinkt aan de dovencultuur, om de stem en behoeften van de dovengemeenschap en het culturele veld te waarborgen.

Integriteit en ethiek: Ethische normen en integriteit zijn van groot belang binnen 20Hertz. Geheimhoudingsclausules worden opgenomen in de contracten van freelancers om de vertrouwelijkheid en privacy te waarborgen. Binnen de dansgroep wordt gelijkheid gehandhaafd en discriminatie, intimidatie of pesterijen worden niet getolereerd. Belangenconflicten worden vermeden op bestuurlijk niveau.

Fair practice

Stichting 20Hertz streeft naar transparantie en een billijke vergoeding voor alle betrokkenen. Voor werknemers wordt de cao theater & dans gehanteerd. Zzp’ers krijgen volgens die collectieve afspraak 40% extra, om hun pensioen- en ziektekosten te dekken. Amateurdansers binnen de company worden betaald middels een vrijwilligersvergoeding, waarvoor individuele afspraken gemaakt worden. Hierbij zijn danservaring en leeftijd leidend in de hoogte van de vergoeding.

Hoewel het lukt om voor projecten een eerlijke vergoeding te geven, kan de stichting momenteel nog geen marktconforme vergoeding bieden voor de dagelijkse werkzaamheden. Onder andere hiervoor doet de stichting een beroep op de meerjarige subsidie Culturele Infrastructuur 2025-2028 van de provincie Limburg.

Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie zijn verweven in de statuten van 20Hertz. Het bestuur en de dansers vertegenwoordigen diversiteit in auditief vermogen, gender, nationaliteit, seksuele geaardheid en geloofsovertuiging. Hoewel de focus op mensen met een auditieve beperking ligt, wordt diversiteit in alle vormen gestimuleerd en is iedereen welkom. 20Hertz streeft naar toegankelijkheid en inclusiviteit in de danswereld, waarbij maatregelen worden genomen om communicatiebarrières weg te nemen en gelijke kansen te bieden aan dove en slechthorende dansers.

Hoewel 20Hertz van origine een Limburgs dansgezelschap is (en dit ook altijd al blijven), begrijpt de stichting dat de geografische afstand een probleem kan vormen voor onze doelgroep. Er is daarom de keuze gemaakt om in de periode 2024 – 2028 geografisch beter bereikbaar te zijn. Hiertoe beweegt 20Hertz met haar Academy naar de doelgroep toe en biedt vanaf 2024 danslessen aan in Den Bosch en Amsterdam. De komende jaren zijn we voornemens om in nog meer verschillende steden vindbaar te zijn.

Downloads

20Hertz beleidsplan 2022

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022